Overwatch Contenders

Singularity vs Team Gigantti
4 Map Set
VS
0
-
2
Control
Nepal
Singularity Scores
PLAYER K D U
FISCHER 7 10 3
SMEX 5 7 4
POPIFRESH 4 7 3
CHRISTFER 3 10 3
MRBECK 1 11 3
KELLEX 0 9 2
Team Gigantti Scores
PLAYER K D U
LINKZR 16 3 3
DAVIN 16 2 5
FRAGI 8 5 3
ZAPPIS 7 4 6
SHAZ 5 5 3
BIGG00SE 1 4 3
1
-
2
Hybrid
Numbani
Team Gigantti Scores
PLAYER K D U
ZAPPIS 13 4 8
LINKZR 9 4 5
DAVIN 9 2 6
FRRGI 8 0 3
BIGG00SE 7 5 3
SHAZ 6 0 5
Singularity Scores
PLAYER K D U
FISCHER 8 10 6
POPIFRESH 4 8 4
SMEX 2 7 6
CHRISTFER 1 12 3
MRBECK 0 7 5
KELLEX 0 8 3
2
-
1
Assault
Hanamura
Team Gigantti Scores
PLAYER K D U
LINKZR 17 6 4
DAVIN 12 4 7
ZAPPIS 7 5 7
FRAGI 7 7 4
BIGG00SE 7 2 4
SHAZ 5 2 5
Singularity Scores
PLAYER K D U
SMEX 12 6 11
FISCHER 5 11 3
POPIFRESH 3 8 5
CHRISTFER 1 11 4
MRBECK 1 12 5
KELLEX 1 8 3
2
-
1
Escort
Watchpoint: Gibraltar
Team Gigantti Scores
PLAYER K D U
LINKZR 21 5 5
FRAGI 13 6 4
DAVIN 11 3 6
ZAPPIS 8 4 10
BIGG00SE 5 3 4
SHAZ 1 7 5
Singularity Scores
PLAYER K D U
POPIFRESH 8 9 6
FISCHER 7 10 6
SMEX 6 8 9
CHRISTFER 4 8 4
KELLEX 2 10 3
MRBECK 1 14 4